ท่านอ่อง นายแพทย์จักรีวัชร เผยเหตุที่ต้องมีคนกางร่มให้

หลังจากที่ท่านอ่อง  วิวัชรวงศ์ เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรก ในรอบ 27 ปี หลังจากที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และได้มาสมทบกับท่านอ้น วัชรเรศร วิวัชรวงศ์ และมาร่วมทำความเคารพรูปปั้นของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยที่มี ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผอ.โรงเรียนแพทย์ศิริราช ให้การต้อนรับ

ล่าสุด วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam รายงานว่า ตั ว แ ท น ร า ช ส กุ ล ที่ ใ ก ล้ ชิ ด และร่วมคณะเดียวกับท่านอ้นและ
ชี้แจงถึงกรณีที่มีการกางร่มให้ทั้ง 2 ท่านขณะที่อยู่ใน รพ.ศิริราชว่า

ส ภ า พ อ า ก า ศ ค่ อ น ข้ า ง ร้ อ น แ ล ะ ท่ า น อ่ อ ง สุ ข ภ า พ ไ ม่ ค่ อ ย แ ข็ ง แ ร ง
ไ ม่ ชิ น กั บ ส ภ า พ อ า ก า ศ แ ล ะ เ ลื อ ด กำ เ ด า ไ ห ล ทำให้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล, รปภ. นำร่มมากางให้ ไม่ได้มีเจตนาอื่น

ปกติแล้ว ทั้ง 2 ท่านจะใช้ชีวิตเรียบง่าย เพราะท่านระลึกเสมอว่า ท่านเป็นสามัญชนเช่นกัน โดยเฉพาะท่านอ้น
เวลามีใครมานั่งพื้นหรือนั่งไหว้ ท่ า น จ ะ ล ง ไ ป นั่ ง ด้ ว ย เ ล ย ห รื อ ข อ ร้ อ ง ไ ม่ ใ ห้ทำเ ช่ น นั้ น
ไม่ให้ใช้คำราชาศัพท์ ให้ใช้คำสามัญปกติ ส่วนการที่มีราชสกุลต่าง ๆ มาช่วยดูแล พาไปเที่ยว เลี้ยงต้อนรับ ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ก็มีหลายคนสลับกันมา
ไม่ได้เกี่ยวข้องว่า ใครจะมีฐานะการงานใดเพราะบางคนก็อยู่แวดวงธุรกิจ

บ า ง ค น ก็ อ ยู่ แ ว ด ว ง ก า ร เ มื อ ง  ไ ม่ ไ ด้ ม า ใ น ฐ า น ะ ส า ย ก า รเ มื อ ง
มีทั้งราชสกุลประวิตร, สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา, กำภูฯ, เกษมศรีฯทั้งนี้ พบว่า หนึ่งในบุคคลที่เดินตามท่านอ้น
ในการเดินทางมาที่ รพ.ศิริราชครั้งนี้นั้น คือ ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ทีมเศรษฐกิจจากพรรคพลังประชารัฐ

 

dWdLqPv.jpeg

dWdL5mE.jpeg

 

dWdLiQt.jpeg

dWdLg4P.jpeg

dWdLZaI.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *