‘ชวน หลีกภัย’ ชี้ตามความชอบธรรม หลักกฎหมาย ‘ก้าวไกล’ ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้าน

วันที่ 29 ส.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศช่วงเช้าที่พรรคประชาธิปัตย์ ตัวแทนสาขาพักจังหวัดขอนแก่นและบุรีรัมย์
ได้เดินทางมามอบกระเช้า พร้อมกับผูกผ้าขาวม้าและให้กำลังใจ กับนาย หลีกภัย และพรรคประชาธิปัตย์

ก่อนการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ โดยนายกล่าวว่า หลังจากที่มีการจัด
ตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้น ก็จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าผู้นำฝ่ายค้าน ซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ก็คือพรรคการเมือง

ที่ไม่ได้มีตำแหน่งอยู่ในคณะรัฐบาล ก็ต้องเป็นหลักฐาน ยอ  ม รั บ ว่า พรรคก้าวไกล มีเสียงจำนวน สส.มากที่สุด
ซึ่งก็มีความชอบธรรมที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้าน แต่ในส่วนของกระบวนก า ร  นั้ น จ ะ ต้ อ ง ร อ ท า  ง หั ว  หน้าพรรคตัดสินใจ ซึ่ง

ตอนนี้กระบวนการยังไม่เสร็จสิ้น หากกระบวนการคัดเลือกหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ เสร็จสิ้นแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวน
การที่จะหารือถึงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านต่อไปแต่โดยหลักการทั่วไปแล้ว พรรคการเมืองที่มี สส.เป็นอันดับ 1 ของฝ่ายค้าน

ก็จะต้องรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน เพราะพรรคประชาธิปัตย์ มีเพียง 25 เสียง ซึ่งก็มีเสียงจำนวน สส.ต่างกับพรรคก้าวไกลมาก
เนื่องจากตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน เป็นตำแหน่งที่สำคัญในสภาผู้แทนราษฎร จึงต้องให้เกียรติพรรคก้าวไกลในการ

ร่วมหารือและตัดสินใจ นอกจากนี้ในส่วนตัวของรองประธานสภาของพรรคก้าวไกล นั้น ตนมองว่า ยังไม่จำเป็น
ต้องลาออกในขณะนี้เนื่องจากยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาล นาย กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีการพิจารณาความผิดของ

16 สส.ที่โหวตสวนมติพรรคนั้น จะต้องให้กรรมการบริหารพรรคโดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรค
และ กรรมการบริหารพรรคคนอื่นร่วมกันพิจารณา ในส่วนของตนนั้นไม่ได้เป็นกร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร พรรค เป็นเพียงสมาชิกคนหนึ่ง

จึงไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้ นอกจากนี้ ก่อนวันที่จะมีการลงความเห็น เลือกน า ย ก  รัฐ ม น ต รี  นั้ น ท  า ง
พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา ก็เป็นคนเสนอให้ไม่รับ โดยให้เหตุผลว่า
เมื่อไม่เป็นรัฐบาลก็ต้องไม่รับ แต่จะไม่รับด้วยวิธีไหนนั้นก็มีการโต้เถียงกันในที่ประชุมจนมีมติพรรคว่า ให้งดออกเสียง
แต่โดยส่วนตัวของตนนั้นได้ชี้แจงในที่ประชุมไปแล้วว่า จะลงความเห็นไม่เห็นด้วย ซึ่งทางที่ประชุม ก็ รั บ  ทร  า บ พ ร้อมกัน
ตามมติของพรรคแล้ว แต่หากมีการ ลงมติที่แตกต่างไปจาก ข้อตกลงก็จะต้องลาออกจากพรรค ซึ่งต นก็ ไ ม่  อ ย า กลาออก

จึ ง ไ ด้ ชี้ แ จ ง ไ ปในที่ประชุม จนมีการรับทราบ สำหรับในประเด็นกระแสสังคมพูดถึงเรื่องของการถวายฎีกาเพื่อขอพระราช
ทานอภัยโทษ นาย ทั  ก ษิ ณ ชิ  น วั ตร นั้น ตนไม่ขอแสดงความคิดเห็น แต่อยากบอกว่า ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
เท่าเทียมกัน บ้านเมืองจึงจะเป็นประชาธิ  ป ไ ต ย แ ละ มี ค  ว า ม เ ป็ น ธรรมในสังคม

dWRALrz.md.jpeg

dWRAJQq.md.jpeg

dWRAmd8.md.jpeg

dWRAyZR.md.jpeg

dWRAFs0.md.jpeg

dWRAImu.md.jpeg

dWRPW9Z.md.jpeg

dWRPdbI.md.jpeg

dWRP0pP.md.jpeg

dWRPSNt.md.jpeg

dWRPYQe.md.jpeg

dWRPzrl.md.jpeg

dWRPN0k.md.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *