ชลน่านลาออกกี่โมง!? ขุดคลิปย้อนคำพูด ‘หมอชลน่าน’ ตอนหาเสียง หลังจับมือ 2 ลุง – ภาพ

หลังจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ประกาศพร้อมร่วมรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ ขณะที่พรรคพลังประชารัฐก็ยืนยันสส.ของพรรค พร้อมโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย
ซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้ เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมีเดีย มีการติดแฮชแทก  ลาออกกี่โมง จนขึ้นอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ ตามด้วยแฮชแท็ก รวมไทยสร้างชาติ

โดยแฮชแทก  ลาออกกี่โมง ชาวเน็ตส่วนใหญ่ได้เข้ามาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว
สส.และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ไปจนถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยคนอื่นๆอย่างดุเดือด พร้อมกับขุดคำพูดในช่วงหาเสียงเลือกตั้งมาเล่นงาน อาทิ

-ขุ ด ค ลิ ป ดี เ บ ต ห า เ สี ย ง เ ลื อ ก ตั้ ง ที่ น า ย แ พ ท ย์  ยื น ยั น ว่ า จ ะ ไ ม่ จั บ มื อ กั บ พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ แ ล ะ ลุ ง ป้ อ ม ห า ก จั บ มื อ จ ะ ล า อ อ ก จ า ก หั ว ห น้ า พ ร ร ค
-ขุ ด ค ลิ ป ก า ร ป ร า ศ รั ย ใ ห ญ่ ที่ ย้ำ ว่ า จ ะ ไ ม่ จั บ มื อ กั บ ลุ ง ป้ อ ม แล ะ ข อ ใ ห้ เ ลื อ ก พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย เ พื่ อ เ อ า พ ล เ อ ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ อ อ ก ไ ป

–ขุดคลิปการให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกของพรรคเพื่อไทย ที่เคยให้สัมภาษณ์ว่า ไม่เอาพรรคเผด็จการ ทั้งพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ

-ทำภาพเปรียบเทียบ ระหว่างภาพโปรโมทพรรคเพื่อไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ที่ประกาศยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้าน กับภาพข่าววันนี้ที่พรรครวมไทยสร้างชาติขอบคุณเพื่อไทย

ขณะที่บางคนแนะนำให้นายแพทย์ชลน่านลอกการบ้านนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่เคยประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วย

dWBwznR.jpeg

dWBwNd0.jpeg

dWBwBKu.jpeg

dWBwdOa.jpeg

dWBw9bt.jpeg

dWBwTae.jpeg

dWBww4l.jpeg

dWBwKnv.jpeg

dWBwcdE.jpeg

dWBwgZN.jpeg

dWBwfPZ.jpeg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *