เงินเข้าแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบไปกดเลยได้เยอะมาก

เป็นประจำทุกเดือนที่รัฐบาลจะโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนของผู้มีสิทธิ โดยเดือนมิถุนายน 2562 จะมีเงินเข้ากระเป๋าวันไหนบ้าง ไปดูกัน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ค.-มิ.ย. 62)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 2 มิถุนายน 2562

เงินให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกคนละ 100-200 บาทต่อเดือน

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร่วมโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 9 มิถุนายน 2562

เพิ่มเบี้ยคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ขึ้นจากเดิม เป็นคนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62)

ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ถูกต้อง ราว 16 ล้านคน

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนธ.ค. 61-ก.ย.62)

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 15 มิถุนายน 2562

เงินสงเคราะห์ยังชีพเพื่อผู้สูงอายุ 50-100 บาท

ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาท

ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว หากได้แล้วจะไม่ได้อีก)

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ทีมา:siamnews.com

Facebook Comments